Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
3 apr. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
2 feb. ALV 2017
17 jan. Voorzitter gaat terug treden
14 maa. Betalen met KNLTB pas
DSC07508.jpg
DSC07507.jpg
DSC07505.jpg
Meest recente foto's
Baanreglement
 Louis Overboom  Algemeen  62x gelezen
Regelmatig worden er vragen gesteld aan bestuursleden over speelrechten, in bijzonder van de jeugdleden. Al deze rechten zijn vastgelegd in het Baanreglement zoals dat is vastgesteld in de ALV van 2011. Dit baanreglement staat ook al jaren op deze site bij 'Over vereniging: Het Park' Gezien de steeds terugkerende vragen plaatsen we dit reglement nu ook hier als download op deze nieuwspagina

Download bestanden
Baanreglement T.V. PhARO 130 KB (799x opgehaald)
woensdag 25 oktober 2017, 12:37 uur 1 reactie (reageer)
Declaratie Rotterdampas
 Louis Overboom  Algemeen  569x gelezen

Rotterdampas 2017

 

 

Voor leden van TV PhARO die een Rotterdampas 2017 in eigendom hebben is het mogelijk om, via het formulier op de website van TV PhARO hun korting aan te vragen.

 

Aanvragen voor de korting Rotterdampas 2017 dienen voor 14 september 2017 aangevraagd te worden m.b.v. het aanvraagformulier en bescheiden. Aanvragen die later binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

 

Uitbetaling van de korting aan de leden van TV PhARO vindt plaats in November 2017.

 

Procedure:

 

 1. Invullen formulier Rotterdampas 2017.

 2. Inleveren formulier voor 14 – 09 – 2017 bij Penningmeester TV PhARO, Postbus 8005 3009 AA Rotterdam [ kan ook in groene brievenbus in de kantine].

 3. In oktober 2016 verwerking aanvragen.

Voor 1 december 2017 uitbetaling van korting naar desbetreffende leden voor zover aan vereisten van Rotterdampas 2017 is voldaan.

Download bestanden
Declaratieformulier Rotterdampas 017 73 KB (185x opgehaald)
dinsdag 15 augustus 2017, 13:48 uur 1 reactie (reageer)
IVA
 Louis Overboom  Algemeen  223x gelezen

Instructie Veilig Alcohol schenken

Rotterdam, 13 mei 2017


Geacht lid van tennisvereniging PhARO,

Als je de bardiensten niet hebt afgekocht en je bent 18 jaar of ouder dan doe je een aantal bardiensten per jaar voor TV-PhARO. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Heel belangrijk vrijwilligerswerk!

Het schenken van alcohol brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast moeten we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Ook is hygienisch werken van belang.

In de Drank- en Horecawet is onder meer verplicht gesteld dat op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken minimaal 1 gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig is.

Deze moet:

·         een instructie verantwoord alcohol schenken hebben gehad;

·         de bijbehorende test met succes hebben uitgevoerd ;

·         als zodanig geregistreerd staan;

·         op een lijst staan die achter de bar aanwezig is.

Dit houdt automatisch in dat leden die bardiensten draaien aan deze eisen moeten voldoen.

Het bestuur streeft ernaar dat met ingang van komend jaar alle leden die bardiensten draaien een IVA-certificaat hebben.

Je kunt dit IVA-certificaat online behalen op de website van NOC-NSF https://www.nocnsf.nl/iva

De test neemt ca. een half uur in beslag en is niet al te moeilijk.

De teksten en filmpjes op de website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in onze kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Het certificaat wordt automatisch naar de vereniging gezonden als je bij het email-adres van de barverantwoordelijke o.nuijten@ziggo.nl invult.

Wil je zo vriendelijk zijn om dit te doen voor december 2017. Heb je dan nog geen IVA-certificaat behaald dan houdt dit automatisch in dat je de bardiensten voor 2018 moet afkopen.

We wensen je veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van de bardiensten!


Met vriendelijke groet,

Het bestuur

dinsdag 16 mei 2017, 10:56 uur 1 reactie (reageer)
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 Louis Overboom  Algemeen  400x gelezen

TV PhARO krijgt al jaren een bijdrage Jeugdsport van Rotterdam Sportsupport. Dit jaar zijn de eisen om daarvoor in aanmerking te komen verscherpt. Alle vrijwilligers die met jeugdleden werken moeten binnenkort in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In het kader van de procedure om dat te regelen voor PhARO publiceren we onderstaande tekst omtrent gedragsregels.

 GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

maandag 3 april 2017, 11:49 uur 0 reacties (reageer)


Banen slepen
 Louis Overboom  Algemeen  233x gelezen
De sleepnetten hangen weer bij de banen Iedereen is vanaf heden weer VERPLICHT na het spelen de baan te slepen. 
zaterdag 18 maart 2017, 12:59 uur 0 reacties (reageer)
Voucher Tennis Only
 Louis Overboom  Algemeen  328x gelezen
In het kader van de samenwerking tussen TV PhARO en TennisOnly, biedt TennisOnly alle leden van PhARO een cadeaubon aan ter waarde van €7,50. De bon is te downloaden via onderstaande download  en tot 31 mei 2017 inwisselbaar.

Download bestanden
Voucher Tennis Only 234 KB (338x opgehaald)
woensdag 1 maart 2017, 12:38 uur 0 reacties (reageer)
Notulen ALV 2016
 Louis Overboom  Algemeen  333x gelezen

Bij de stukken voor de ALV 2017 van 23 februari waren abusievelijk de Notulen van de ALV van 2016 niet bijgevoegd.

Tijdens de ALV 2017 is afgesproken deze Notulen op de website te plaatsen. De Notulen zijn via onderstaande link te downloaden.


Download bestanden
Notulen ALV 2016 62 KB (256x opgehaald)
vrijdag 24 februari 2017, 13:21 uur 2 reacties (reageer)
Bardiensten 2017
 Louis Overboom  Algemeen  409x gelezen

Vanaf zaterdag 4 maart kan er via de site ingeschreven worden voor de bardiensten van 2017.

Op maandag 27 februari en vrijdag 3 maart is Louis tussen 11 en 12 uur aanwezig in de kantine om dagleden in de gelegenheid te stellen hun bardiensten (met hem) te plannen.

Vanaf 15 maart worden leden die niet ingeschreven hebben voor de bardiensten, door de  barcie ingedeeld.

Voor meer informatie zie de bardiensten brief die hieronder te downloaden is.

Verzoeken tot AFKOOP of Vrijstelling moeten voor 15 maart zijn ingediend. Dit kan via onderstaand formulier.  

 


Download bestanden
Bardiensten brief 2017 55 KB (456x opgehaald)
Formulier AFKOOP of Vrijstelling bardiensten 2017 50 KB (310x opgehaald)
maandag 20 februari 2017, 12:23 uur 7 reacties (reageer)
ALV 2017
 Louis Overboom  Algemeen  632x gelezen

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 23 februari om 20.00 uur in de kantine

De agenda en de bijbehorende stukken zijn te downloaden via onderstaand bestanden

 


Download bestanden
Agenda ALV 2017 70 KB (314x opgehaald)
Stukken ALV 23022017 460 KB (327x opgehaald)
donderdag 2 februari 2017, 16:18 uur 0 reacties (reageer)
Voorzitter gaat terug treden
 Louis Overboom  Algemeen  636x gelezen

Tijdens zijn  Nieuwjaarstoespraak heeft de voorzitter aangegeven dat hij de rol van voorzitter niet langer kan/wil combineren met die van trekker van de jeugd. Door de groei van de jeugd en de vele veranderingen vanuit de KNLTB komen de activiteiten waar Louis de meeste lol aan  beleefd in de knel. Voldoende tijd en ruimte voor die activiteiten is indertijd voorwaarde geweest voor het op zich nemen van de rol van voorzitter.

In overleg met het bestuur is een trajekt uit gezet om in drie stappen tot een nieuwe invulling van het bestuur te komen.

1. Het bestuur maakt een inventarisatie van rollen en taken die ingevuld moeten worden in de vereniging

2. Het bestuur gaat deze inventarisatie bespreken met 'vertegenwoordigers' van de  verschillende geledingen/groepen binnen de vereniging met de bedoeling de inventarisatie aan te scherpen, contactpersonen te vinden in de groepen en  nieuwe vrijwilligers te werven

3. Invulling geven aan de nieuwe organisatie structuur en bestuur

De voorzitter heeft aangegeven nog een jaar in functie willen blijven om dit proces af te ronden. Daarna wil hij desgewenst in het bestuur blijven, maar dan als bestuurslid jeugd en om de nieuwe voorzitter in te werken.

Het bestuur hoopt op een actieve deelname van leden aan dit proces 

dinsdag 17 januari 2017, 16:23 uur 0 reacties (reageer)
1 2
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Activiteiten
 Algemeen
 Ladder 2014
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Donderdag Gemengd
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Gemengd
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Gemengd
 Zaterdag Heren
 Zondag Heren

Junioren
 Zondag Meisjes
 Zondag Gemengd
 Zondag Jongens